Vedtægt

Vedtægt for foreningen Enhedslisten Østfyn.
§ 1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Enhedslisten Østfyn og er en lokalafdeling af Enhedslisten – de RødGrønne.
Foreningens hjemsted er Nyborg og Kerteminde.
§ 2. Formål:
Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål. Desuden arbejder Enhedslisten
Østfyn for repræsentation i Nyborg og Kerteminde Kommunalbestyrelser og Region
SydDanmark.
§ 3. Medlemskab:
Som medlemmer af afdelingen kan optages interesserede, som kan arbejde for Enhedslistens
formål og som accepterer dens vedtægter. Indmeldelse sker ved henvendelse til
kontaktpersonen eller ved indmeldelse hos Enhedslisten centralt eller ved overflytning fra
en anden afdeling af Enhedslisten. Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl i Kerteminde
eller Nyborg kommuner er automatisk medlem i Enhedslisten Østfyn.
Kontingent fastsættes af Enhedslistens årsmøde.
Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue
eller udbytte af nogen art.
Der afholdes medlemsmøde i afdelingen hver måned med undtagelse af juli. På medlemsmødet
træffes der nærmere beslutning om politiske opgaver. Medlemsmødet indkaldes af
kontaktpersonen.
§ 4. Medlemsmøde med valg:
Medlemsmødet med valg er afdelingens højeste myndighed.
Alle beslutninger på medlemsmødet med valg træffes – hvor intet andet fremgår af nærvæ-
rende vedtægter – ved simpelt flertal.
Medlemsmøde med valg afholdes hvert år i februar måned. På medlemsmødet med valg
behandles mindst følgende punkter:
A) Beretning for det forgangne år – diskussion og vedtagelse.
B) Valg af kontaktperson.
C) Regnskab for afdelingen: Fremlæggelse af revideret regnskab
til godkendelse.
D) Valg af kasserer.
E) Valg af 1 intern revisor og valg af 1 revisor suppleant.
Ekstraordinært medlemsmøde med valg skal afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer
skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det. Kontaktpersonen indkalder omgående
skriftligt med angivelse af dagsorden til ekstraordinært medlemsmøde med valg
med 10 dages varsel.
§ 5. Kandidater til kommunalbestyrelser/regionsråd:
Kandidater for Enhedslisten Østfyn skal være medlem af Enhedslisten. Kandidater skal
inden den formelle opstilling underskrive en erklæring om at de vil udtræde af kommunalbestyrelse/regionsråd
ved udmeldelse af Enhedslisten.
Personer, der er opstillede af Enhedslisten Østfyn, er ansvarlige overfor Enhedslisten
Østfyn for at følge Enhedslistens politiske grundlag. Personer, der bliver valgt, skal holde
tæt kontakt med Enhedslisten Østfyn og sørge for, at væsentlige politiske spørgsmål bliver
drøftet på medlemsmøderne.
§ 6. Tegningsregler:
Medlemsmødet meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren.
Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med kassereren og medlemsmødet.
Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.
§ 7. Foreningens formue:
For afdelingen hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres.
Afdelingen får sine midler fra:
– medlemskontingent
– partiskat fra medlemmer af afdelingen der får vederlag for hverv hvortil de er valgt for
eller udpeget af afdelingen
– indsamlinger og frivillige bidrag.
§ 8. Regnskab:
Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.
§ 9. Vedtægtsændringer:
Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages med 2/3-dels flertal på et medlemsmøde
med valg.
§ 10. Opløsning:
Beslutning om opløsning af afdelingen kan kun vedtages med 2/3-dels flertal på to på
hinanden følgende medlemsmøder med valg, der er indkaldt med afdelingens opløsning
som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.
Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen
Enhedslisten.
Således vedtaget på medlemsmøde med valg søndag den 19. februar 2006 og ændret på
medlemsmøde med valg lørdag den 28. januar 2017.